Skip to main content

Nákupní košík

 x 
Košík - 0 Kč

Košík

košík je prázdný

Informace o zpracování osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (o všeobecném nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), je tímto plněna informační povinnost ve smyslu čl. 13 a násl. GDPR.

Správce osobních údajů a kontakt na správce

Správcem osobních údajů, či případně jejich zpracovatelem je podnikající fyzická osoba Vojtěch Mihalík – Vinařství Orisek, se sídlem Nová 1051/2, 692 01, Mikulov, identifikační číslo: 03880931.

Pokud se na správce osobních údajů, tj. na Vinařství Orisek, bude chtít kterýkoli subjekt údajů v průběhu zpracování údajů obrátit, lze správce kontaktovat na tel. čísle 739 313 415, na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně též v sídle správce.

Prohlášení správce údajů

Vinařství Orisek tímto prohlašuje, že coby správce osobních údajů ve smyslu GDPR i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména pak již odkazovaným nařízením GDPR. Veškeré osobní údaje subjektů údajů budou zpracovány jen na základě platného právního důvodu (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost nebo udělený souhlas se zpracováním) způsobem a v rozsahu dle dále uvedeného.

Rozsah zpracování

V souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti Vinařství Orisek zpracovává a uchovává osobní údaje svých zákazníků či potenciálních zákazníků v následujícím rozsahu:

  • jméno a příjmení zákazníka
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa
  • údaje o bankovním spojení

Účel zpracování a právní základ zpracování

Osobní údaje subjektů údajů Vinařství Orisek využívá pro:

 • zajištění řádné realizace smluvního vztahu – zpracování za účelem řádného plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování všech osobních údajů vyjmenovaných v bodě 3. tohoto dokumentu je nezbytné pro řádné plnění smlouvy. V případě, že subjekt údajů s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Tento rozsah osobních údajů je Vinařství Orisek oprávněn dále zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

 • vedení účetnictví – zpracování na základě zákona ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Osobní údaje jsou v nezbytně nutném rozsahu též zpracovány za účelem plnění zákonné povinnosti Vinařství Orisek, a sice vedení evidence o jeho příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

 • přímý marketing – zpracování na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Vinařství Orisek je na základě ust. § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Oprávněným zájmem v tomto případě je záměr Vinařství Orisek o další rozvoj své podnikatelské činnosti. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou chráněny maximální mírou zabezpečení, a to jak ty ve fyzické podobě, tak i ty v elektronické podobě.

Osobní údaje bude Vinařství Orisek uchovávat maximálně po dobu 10 let od okamžiku, kdy došlo k poskytnutí konkrétního plnění či k ukončení smlouvy. Poté Vinařství Orisek provede likvidaci veškerých osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím osobám

K osobním údajům subjektů údajů mají přístup zaměstnanci a spolupracovníci Vinařství Orisek.

Vinařství Orisek dále informuje, že pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže zajistit vlastními silami, tento využívá služeb a aplikací třetích osob, které ve vztahu k němu vystupují v pozici zpracovatelů. Jedná se o následující kategorie zpracovatelů:

 • smluvní partner dodávající účetní / daňové služby
 • smluvní partner dodávající IT služby 

Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

Vinařství Orisek zpracovává osobní údaje výhradně v zemích Evropské unie či v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 

Práva subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, jak jsou uvedena níže. Pokud bude chtít subjekt údajů některého z těchto práv využít, nechť kontaktuje Vinařství Orisek na kontaktní údaje, jak jsou uvedeny výše v bodě 1. tohoto dokumentu. 

Subjekty údajů mají zejména následující práva:

a) právo na informace: je plněno těmito zásadami zpracování a ochrany osobních údajů 

b) právo na přístup: v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce bude sděleno, jaké osobní údaje o jeho osobě Vinařství Orisek zpracovává a proč 

c) právo na doplnění a změnu osobních údajů: v případě žádosti subjektu údajů o změnu nebo doplnění osobních údajů tyto Vinařství Orisek u sebe změní

d) právo na omezení zpracování: pokud se subjekt údajů domnívá, že Vinařství Orisek zpracovává jeho nepřesné údaje, domnívá se, že Vinařství Orisek provádí zpracování nezákonně, ale subjekt údajů nechce všechny údaje smazat, nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování. Omezit může subjekt údajů také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování. 

e) právo na přenositelnost: v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce Vinařství Orisek sdělí, které z jeho osobních údajů zpracovává a proč, a to ve strojově čitelné podobě, aby subjekt údajů své osobní údaje mohl vzít a přenést je k někomu jinému 

f) právo na výmaz (být zapomenut): v případě oprávněného požadavku subjektu údajů ve lhůtě 1 měsíce vymaže Vinařství Orisek veškeré jeho osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně subjekt údajů sdělí, které údaje byly smazány a odůvodní, které smazat nebylo možné a proč 

g) stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů: v případě, že se subjekt údajů domnívá, že s jeho údaji nezachází Vinařství Orisek v souladu se zákonem, má právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů 

Mlčenlivost

Všechny zákazníky i potenciální zákazníky tímto Vinařství Orisek ujišťuje, že jeho zaměstnanci i spolupracovníci, kteří se budou jakkoli podílet na zpracování osobních údajů subjektů údajů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení příslušného pracovněprávního či jiného závazkového vztahu s Vinařstvím Orisek.

Bez výslovného souhlasu subjektu údajů nebudou jeho osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně než té, která je výslovně vyjmenována v tomto dokumentu.

Závěrečná prohlášení

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů je Vinařství Orisek oprávněno kdykoli jednostranně měnit.

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů platí od 1. 1. 2022.

 

V Mikulově dne 1. 12. 2021 

Vojtěch Mihalík – Vinařství Orisek

 • Fakturační adresa
  Bezručova 1896/90
  692 01 Mikulov
  IČ: 03880931 DIČ: CZ8701214445

 • Sklep
  Venušina ev.č. 537
  692 01 Mikulov

 • Otevřeno dle předchozí domluvy

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • +420 739 313 415 (volat 9 - 17)

 • vinařství Orisek

 • vinarstviorisek


Vojtěch Mihalík

majitel vinařství
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 721 874 100

Michaela Kulhánková

zájemci o výrobu vína a dodavatelé hroznů, odborné záležitosti
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 734 580 320

Petra Mihalíková

degustace, prodej vína, marketing
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 739 313 415

Zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let.

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google cookies
YouTube